Arhitektuur G1

Kujutav geomeetria
Gümnaasiumi joonestamiskursus kuulub riikliku õppekava järgi loodusainete valdkonna interdistsiplinaarsete valikainete hulka. Kursus on suunatud eelkõige õpilaste individuaalsete oskuste, teadmiste ja praktiliste kogemuste arendamisele. Kursuse läbimine arendab ruumikujutlusvõimet, mõtlemist, tähelepanu, graafilist kirjaoskust ja täpsust. Õpilane oskab näha seoseid 3D-modelleerimisülesannete, disaini ja praktilise konstruktoritöö vahel.
Arhitektuur kui elukeskkond
Kursusel uuritakse ruumi ja inimest iseendast ühiskonnani ning nende vastastikust mõju ja 
tutvutakse erinevate valdkondadega, mis leiavad väljenduse ruumis. Valikaine on valdkondadeülene ja arendab divergentset mõtlemist, analüüsivõimet, visuaalset kirjaoskust, loomingulisust, ettevõtlikkust. Tund hõlmab nii teemaga tutvumist (fotode, jooniste, skeemidenaesitatud näidete abil) kui aktiivseid tegevusi (arutelu, erinevad väikesed õpitegevused, loovtöö). Oluline kaal on diskussioonil, teema sidumisel omaenese elukeskkonnaga, huvi äratamisel ümbritseva vastu.

Õpetaja Marika Ristmae

Avaldatud 07.02.2022. Viimati muudetud 07.02.2022.