Vastuvõtu tingimused ja kord

Kinnitatud Pärnu Ühisgümnaasiumi direktori 05.01.2024 käskkirjaga nr 1-1/6

Pärnu Ühisgümnaasiumi õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord

Kord kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 27 lõike 5 ja Pärnu linnavolikogu 21.12.2017 otsuse nr 31 “Kooli pidaja pädevusse antud ülesannete delegeerimine“ punkt 1.3. alusel

1. Vastuvõtt gümnaasiumi 10. klassi

  • 10. klassi (G1) vastuvõtmise eelduseks on:

1. edukalt läbitud sisseastumiskatsed;
2. põhiharidus või sellele vastav välisriigis omandatud haridus;
3. vähemalt rahuldavad 9. klassi tunnistuse kokkuvõtvad (veerandi-, poolaasta- või trimestri) ja põhikooli lõputunnistuse hinded;
4. vähemalt 50% tulemus põhikooli lõpueksamitel.

  • Sisseastumiseks ja õppima asumiseks tuleb õpilasel läbida järgmised etapid:

1. esitada kandideerimisavaldus ja sisseastumiseks vajalikud dokumendid www.sais.ee keskkonnas;
2. sooritada sisseastumistest juhul, kui õpilase 9. klassi tunnistuse kokkuvõtvad (veerandi-, poolaasta- või trimestri) hinded ei ole neljad-viied;
3. osaleda sisseastumisvestlusel;
4. kinnitada õppima asumise kutse www.sais.ee keskkonnas;
5. lõpetada põhikool positiivsete tulemustega;
6. esitada peale põhikooli lõputunnistuse saamist vajalikud dokumendid Pärnu Ühisgümnaasiumisse õppima asumiseks:
- avaldus (täidetakse kohapeal);
- 9. klassi klassitunnistus kokkuvõtvate (veerandi-, poolaasta- või trimestri) hinnetega;
- põhikooli lõputunnistus koos hinnetelehega;
- tervisekaart.

2. Sisseastumise korraldus
2.1 Informatsioon sisseastumise ajakava kohta on leitav Pärnu Ühisgümnaasiumi kodulehel www.yhisparnu.ee
2.2 Kõik sisseastumisega seotud teavitused (avaldused, kirjavahetus ning otsused) kooli ja õpilase vahel tehakse teatavaks sisseastumiskeskkonnas www.sais.ee
2.3 Kandideerimiseks tuleb õpilasel sisseastumise ajakavas märgitud perioodil:
- esitada kandideerimisavaldus sisseastumiskeskkonnas www.sais.ee;
- esitada väljavõte 9. klassi klassitunnistusest;
- valida sobiv sisseastumistesti ja/või -vestluse aeg www.sais.ee keskkonnas.
2.4 Õpilast ei kutsuta sisseastumistestile ja -vestlusele, kui tal on 9. klassi tunnistuse kokkuvõtvate (veerandi-, poolaasta- või trimestri) hinnete hulgas üks või enam mitterahuldavat või puudulikku tulemust (hinne “1”, “2”, “MA” või “hindamata”).
2.5 Õpilasele saadetakse sisseastumistestile mittekvalifitseerumise kohta teade www.sais.ee keskkonna kaudu.
2.6 9. klassi tunnistuse kolme õppeaine (eesti keel, inglise keel, matemaatika) kokkuvõtvad hinded moodustavad 35% õpilase kandideerimise punktide kogusummast.
2.7 Tagasisidet sisseastumiskatsete tulemuse kohta on õpilaskandidaadil ja lapsevanemal võimalik saada 5 tööpäeva jooksul peale sisseastumistulemuste ja pingerea avalikustamist www.sais.ee keskkonnas.
3. Sisseastumistest
3.1 Sisseastumistestile kutsutud õpilased sooritavad kirjaliku sisseastumistesti koolimajas, aadressil Kooli 13.
3.2.Testi toimumise aja valib õpilane eelnevalt www.sais.ee keskkonnas kooli poolt määratud valikute seast.
3.3 Testile tulles võtab õpilane kaasa isikut tõendava dokumendi (õpilaspilet, ID-kaart või pass).
3.4 Test sooritatakse iseseisvalt.
Testi ajal on lubatud kalkulaatori kasutamine (kasutada ei tohi nutiseadme kalkulaatorit). 3.5 Sisseastumistest võib olla elektrooniline ja koosneb neljast osast:
1. eestikeelse teksti funktsionaalse lugemise ülesanne;
2. põhikooli matemaatika ülesannete lahendamine;
3. ingliskeelse teksti mõistmine;
4. silmaringi küsimused.
3.6 Erandkorras, direktori ja vastuvõtu koordinaatori poolt mõjuvaks loetud põhjusel, on testi võimalik sooritada muul ajal, mille määrab kool. Selleks tuleb pöörduda enne testi toimumist esimesel võimalusel kooli juhtkonna poole, et teatada puudumise põhjus. Kooli juhtkond teavitab otsusest uue testi aja määramise kohta.
3.7 Juhul, kui õpilane ei ilmu testile või vestlusele ega ole sellest eelnevalt kooli juhtkonda teavitanud, loetakse õpilane kandideerimisest loobunuks.
3.8 Sisseastumistesti punktid moodustavad õpilase kandideerimise punktide kogusummast 35%.
3.9 Pretensioonid seoses sisseastumistesti ja/või selle korraldusega tuleb esitada direktorile ja vastuvõtu koordinaatorile esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 2 tööpäeva pärast sisseastumistesti sooritamist. Vastus pretensioonile vormistatakse järgneva 5 tööpäeva jooksul.

4. Sisseastumisvestlus
4.1 Sisseastumisvestlus toimub koolimajas, aadressil Kooli 13. Vestluse aja valib õpilane eelnevalt www.sais.ee keskkonnas kooli poolt määratud valikute seast.
4.2 Vestlusele tulles võtab õpilane kaasa isikut tõendava dokumendi (õpilaspilet, ID-kaart või pass).
4.3 Erandjuhul võib vestlus olla virtuaalne. Ka sel juhul tuleb õpilasel näidata pildiga dokumenti (õpilaspilet, ID-kaart või pass). Vajalik on mikrofoni, kaamera ja internetiühendusega seade.
4.4 Vestlus toimub vastavalt kehtestatud vestluse struktuurile ja hindamismaatriksile. Vestlusvoorus hindab vastuvõtukomisjon õpilasi järgmistes valdkondades:
1. motivatsioon õppijana;
2. teadlikkus gümnaasiumi õppimisvõimalustest;
3. õpi- ja eneseanalüüsioskused;
4. huvialad.
4.5 Sisseastumisvestlust hinnatakse skaalal 0–5, iga valdkonna eest on võimalik saada maksimaalselt 5 punkti. Vestlusel on võimalik saada maksimaalselt 20 punkti.
4.6 Sisseastumisvestluse punktid moodustavad õpilase kandideerimise punktide kogusummast 30%.
4.7 Vestlusest ei tehta video- ega audiosalvestust.
4.8 Pretensioonid seoses sisseastumisvestluse ja/või selle korraldusega tuleb esitada direktorile ja vastuvõtu koordinaatorile esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 2 tööpäeva pärast sisseastumisvestluse sooritamist. Vastus pretensioonile vormistatakse järgneva 5 tööpäeva jooksul.

5. Sisseastumistulemuste avaldamine ja õppima tulemise kinnitamine
5.1 Sisseastumistesti ja sisseastumisvestluse tulemuste ning 9. klassi kokkuvõtvate hinnete alusel moodustub pingerida, mis on aluseks õpilasele sisseastumiskeskkonnas www.sais.ee kooli õppima asumise kutse saatmiseks.
5.2 Pingerida moodustub paremusjärjestuse alusel õpilaskandidaatidest, kes on ületanud 55% lävendi. Õpilased, kellele kutset ei saadeta, jäävad ootenimekirja.
5.3 Sissesaanute pingerea avalikustab kool SAIS-is hiljemalt märtsi lõpuks ning õpilaskandidaadil tuleb www.sais.ee keskkonnas gümnaasiumivalik kinnitada või õppekohast loobuda.

6. Dokumentide vastuvõtt Pärnu Ühisgümnaasiumisse õppima asumiseks
6.1 Õpilastel, kes gümnaasiumisse õppima asumise kinnitasid, tuleb peale põhikooli lõputunnistuse saamist esitada gümnaasiumisse astumiseks dokumendid, mida võetakse vastu juunikuus koolimajas (Kooli 13, Pärnu).
6.2 Gümnaasiumis õpingute alustamiseks tuleb õpilasel esitada järgmised dokumendid:
1. avaldus (täidetakse kohapeal);
2. 9. klassi tunnistus;
3. põhikooli lõputunnistus koos hinnetelehega;
4. tervisekaart. 6.3 Koolil on õigus õpilase vastuvõtmisest keelduda, kui õpilase 9. klassi tunnistusel on kokkuvõtvate (veerandi-, poolaasta- või trimestri) hinnete seas tekkinud üks või enam mitterahuldavat või puudulikku tulemust (hinded “1”, “2” “MA” või “hindamata”) või kui õpilase põhikooli lõpueksami(te) tulemus on vähem kui 50%.

7. Gümnaasiumisse vastuvõtu korraldamine ja õpilase gümnaasiumisse vastuvõtmine
7.1 Õpilaste gümnaasiumisse vastuvõtmist korraldab gümnaasiumi vastuvõtukomisjon, mille moodustab gümnaasiumi direktor käskkirjaga igaks õppeaastaks. Komisjoni esimees on direktor, komisjoni tööd koordineerib vastuvõtu koordinaator, kelleks on kooli arendusjuht.
7.2 Gümnaasiumi direktor otsustab gümnaasiumi vastuvõtu tingimuste täitmise alusel õpilase gümnaasiumisse vastuvõtmise, kuulates ära gümnaasiumi vastuvõtu koordinaatori ja vastuvõtukomisjoni ettepanekud.
7.3 Gümnaasiumi direktor kinnitab käskkirjaga gümnaasiumisse vastuvõetud õpilaste nimekirja 31. augustiks.
7.4 Gümnaasiumi direktor ei võta õpilast gümnaasiumi vabale õppekohale, kui õpilane ei ole täitnud gümnaasiumi vastuvõtutingimusi. 7.5 Kõik erijuhtumid lahendab direktor koos vastuvõtu koordinaatoriga.

8. Vastuvõtu taotluse esitamine ühest koolist teise üleminekul gümnaasiumis õppima asumiseks
8.1 Gümnaasiumisse vastuvõtmise tingimused ühest koolist teise üleminekul:
1. Positiivsed kursusehinded klassitunnistusel.
2. Positiivsed üleminekueksami(te) hinded klassitunnistusel.
3. Koolide õppekava kattuvus.
4. Vabade õppekohtade olemasolu.
8.2 Gümnaasiumisse õppima asumiseks esitab õpilane taotluse, millele lisab:
1. ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilasraamatust;
2. hinnetelehe kursuste ja üleminekueksami(te) tulemustega;
3. tervisekaardi.
8.3 Õpilane, kes on varasemad õpingud läbinud välisriigis, lisab taotlusele käesoleva korra punktis 8.2. nimetatud dokumentide asemel välisriigi õppeasutuses omandatud haridust või läbitud õpet tõendava dokumendi või selle ametlikult kinnitatud ärakirja.
8.4 Vastuvõtu eeldus on vabade õppekohtade olemasolu, koolide õppekava sobivus ja eelnevate õpingute positiivsed kursuse ning üleminekueksami(te)hinded.
8.5 Ühest koolist teise üleminekul ei saa ka vabade õppekohtade olemasolu ja õppekavade sobivuse korral järgmises klassis õpinguid jätkata juhul, kui õpilasel on teises koolis eelnevas klassis mitterahuldavaid kursuse ja/või üleminekueksami(te) hindeid.

9. Kooli vastuvõtu tingimuste ja korra muutmine 9.1 Uue õppeaasta kohta kooli vastuvõtu tingimuste muutmise ettepanekuid on võimalik teha jooksva õppeaasta jooksul. Ettepanekud tuleb esitada kooli juhtkonnale kirjalikult hiljemalt 30. oktoobriks. 9.2 Õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord on avaldatud kooli veebilehel.

LISA 1 2024/25 õppeaasta 10. klassi vastuvõtu korraldus ja ajakava:
1.1 Kandideerimisavaldus esitatakse ning sisseastumisvestluse ja/või -testile registreerutakse 8.–18. märtsil 2024 infosüsteemi www.sais.ee kaudu.
1.1.2 Kui õpilase 9. klassi tunnistuse kokkuvõtvad (veerandi-, poolaasta- või trimestri) hinded on neljad-viied, toimub õpilasel ainult sisseastumisvestlus 20.–26. märtsil 2024 koolis kohapeal (Kooli 13, Pärnu).
1.1.3 Kui õpilase 9. klassi tunnistuse kokkuvõtvad (veerandi-, poolaasta- või trimestri) hinded ei ole ainult neljad-viied, toimuvad õpilasel sisseastumistest 23.–24. märtsil 2024 ja -vestlus ajavaemikus 20.–26. märts 2024 koolis kohapeal (Kooli 13, Pärnu).
1.2 Sisseastumistestil ega -vestlusel ei saa osaleda õpilane, kellel on 9. klassi kokkuvõtvate (veerandi-, poolaasta- või trimestri) hinnete hulgas mitterahuldavaid või puudulikke tulemusi (hinded “1”, “2”, “MA” või “hindamata”).
1.3 9. klassi tunnistusel kolme õppeaine (eesti keel, inglise keel, matemaatika) kokkuvõtvate hinnete kogusumma ning sisseastumistestil ja -vestlusel saadud punktid arvestatakse koefitsientide alusel pingerea punktideks põhimõttel, et:
- tunnistuse kolme õppeaine kokkuvõtvad hinded moodustavad 35%;
- sisseastumistesti punktid 35%;
- sisseastumisvestluse punktid 30% õpilase kandideerimise punktide kogusummast.
1.4 Nelja-viielistel õpilaskandidaatidel, kes on sisseastumistestist vabastatud, arvestatakse testi ja kolme õppeaine (eesti keel, inglise keel, matemaatika) tulemuseks maksimumpunktid (70% sisseastumise lõpptulemusest). Tulemusele lisandub vestluse osakaal 30%.

Sisseastumistingimused 10. klassi õppima asumiseks 2024/25 õppeaastal

Avaldatud 27.11.2020. Viimati muudetud 29.03.2024.