Vastuvõtt

Vastuvõtu tingimused ja kord 

Kinnitatud Pärnu Ühisgümnaasiumi direktori 15. oktoobri 2021. a käskkirjaga nr 1-1/2

Pärnu Ühisgümnaasiumi õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord

Kord kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 27 lõike 5 ja Pärnu linnavolikogu 21.12.2017 otsuse nr 31 “Kooli pidaja pädevusse antud ülesannete delegeerimine“ p.1.3 alusel.

 

1.1 Vastuvõtt gümnaasiumi 10. klassi

1.1.1 Pärnu Ühisgümnaasium (edaspidi gümnaasium) võtab gümnaasiumisse vastu õpilasi avalduse, põhikooli hinnete ja sisseastumiskatse alusel.

1.1.2 Avaldus esitatakse ning sisseastumiskatsele registreerutakse 12.–22. märtsil 2022 infosüsteemi SAIS (sais.ee) kaudu.

1.1.3. Kutse õpingute alustamiseks gümnaasiumis saadetakse õpilasele, kelle 9. klassi veerandi-, poolaasta- või trimestrihinded on neljad-viied, või õpilasele, kes on 8. ja 9. klassis aineolümpiaadide piirkonnavoorus saavutanud 1.–3. koha või osalenud üleriigilis(t)el olümpiaadi(de)l.

1.1.4 Pärnu/maa õpilasele saadetakse kutse üldjuhul põhikooli õppealajuhataja kaudu. Kutse saajal tuleb esitada avaldus infosüsteemi SAIS kaudu 12.–22. märtsil 2022.

1.1.5 Sisseastumiskatsele ei lubata õpilast, kellel on veerandi-, poolaasta- või trimestrihinnete hulgas puudulikke.

1.1.6 Sisseastumiskatse toimub 28.–30. märtsil 2022 võimalusel gümnaasiumi koolihoones.

1.1.7. Sissesaanute pingerea avalikustab gümnaasium SAIS-is hiljemalt 4. aprillil ning õpilaskandidaadil tuleb gümnaasiumivalik kinnitada 1. maiks 2022*.

1.1.8. Sisseastumiskatsel osalenud õpilastel ja nende vanematel on õigus saada selgitusi või tagasisidet testi tulemuste kohta 5 tööpäeva jooksul pärast tulemuste ja pingerea avalikustamist SAIS-is.

1.1.9. Sisseastumiskatse test koosneb kolmest osast: 1.1.9.1. eestikeelse teksti funktsionaalse lugemise ülesanne; 1.1.9.2. põhikooli matemaatika ülesannete lahendamine; 1.1.9.3. ingliskeelse teksti mõistmine.

1.1.10. Pingerea moodustamisel arvestatakse õppeainete (eesti keel, inglise keel, matemaatika) ja testi tulemusi. Õppeainete osakaal on 30% ja testi osakaal 70% tulemusest.

1.1.11. Õppekoht pakutakse õpilasele, kes on ületanud vähemalt 55% lävendi.

1.1.12. Gümnaasiumi astumiseks võetakse dokumente vastu 21.–22. juunil ja 27.–28. juunil 2022 kell 9.00–13.00 gümnaasiumi koolihoones.

1.1.13. Gümnaasiumis õpingute alustamiseks tuleb õpilasel esitada järgmised dokumendid: 1.1.13.1. avaldus;

1.1.13.2. 9. klassi klassitunnistus;

1.1.13.3. põhikooli lõputunnistus koos hinnetelehega;

1.1.13.4. tervisekaart.

 

1.2 Gümnaasiumisse vastuvõtu korraldamine

1.2.1. Õpilaste gümnaasiumisse vastuvõtmist korraldab gümnaasiumi vastuvõtukomisjon, mille moodustab gümnaasiumi direktor käskkirjaga igaks õppeaastaks. Komisjoni esimees on direktor, komisjoni tööd koordineerib õppealajuhataja.

 

1.3 Õpilase gümnaasiumisse vastuvõtmine

1.3.1. Gümnaasiumi direktor otsustab gümnaasiumi vastuvõtu tingimuste täitmise alusel õpilase gümnaasiumisse vastuvõtmise, kuulates ära gümnaasiumi vastuvõtukomisjoni ettepanekud.

1.3.2. Gümnaasiumi direktor kinnitab käskkirjaga gümnaasiumisse vastuvõetud õpilaste nimekirja 31. augustiks.

1.3.3. Gümnaasiumi direktor ei võta õpilast gümnaasiumi vabale õppekohale, kui õpilane ei ole täitnud gümnaasiumi vastuvõtutingimusi.

1.3.4. Kõik erijuhtumid lahendab vastuvõtukomisjon.

 

2. Gümnaasiumis õppima asumiseks vastuvõtu taotluse esitamine ühest koolist teise üleminekul

2.1. Gümnaasiumisse õppima asumiseks esitab õpilane taotluse, millele lisab

2.1.1. ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilasraamatust;

2.1.2. e-kooli hinnetelehe kursuse hinnetega;

2.1.3. terviselehe.

2.2. Õpilane, kes on varasemad õpingud läbinud välisriigis, lisab taotlusele käesoleva korra punktides 2.1.1. ja 2.1.2. nimetatud dokumentide asemel välisriigi õppeasutuses omandatud haridust või läbitud õpet tõendava dokumendi või selle ametlikult kinnitatud ärakirja.

2.3. Vastuvõtu eeldus on koolide õppekava sobivus.

 

3. Kooli vastuvõtu tingimuste ja korra muutmine

3.1. 2022/2023. õppeaastakooli vastuvõtu tingimuste muutmiseettepanekuid on võimalik teha õppeaasta jooksul. Ettepanekud tuleb esitada hiljemalt 10. oktoobriks 2022 kooli juhtkonnale kirjalikult.

3.2. Kord on avaldatud kooli veebilehel.

 

* Pärnu Ühisgümnaasiumi, Pärnu Koidula Gümnaasiumi ning Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumi vahelise varasema kokkuleppele järgi tuleb õpilaskandidaadil oma gümnaasiumivalik kinnitada 1. maiks 2022.

 

Kinnitatud Pärnu Ühisgümnaasiumi direktori 15. oktoobri 2021. a käskkirjaga nr 1-1/2

Pärnu Ühisgümnaasiumi õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord

Kord kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 27 lõike 5 ja Pärnu linnavolikogu 21.12.2017 otsuse nr 31 “Kooli pidaja pädevusse antud ülesannete delegeerimine“ p.1.3 alusel.

 

1.1 Vastuvõtt gümnaasiumi 10. klassi

1.1.1 Pärnu Ühisgümnaasium (edaspidi gümnaasium) võtab gümnaasiumisse vastu õpilasi avalduse, põhikooli hinnete ja sisseastumiskatse alusel.

1.1.2 Avaldus esitatakse ning sisseastumiskatsele registreerutakse 12.–22. märtsil 2022 infosüsteemi SAIS (sais.ee) kaudu.

1.1.3. Kutse õpingute alustamiseks gümnaasiumis saadetakse õpilasele, kelle 9. klassi veerandi-, poolaasta- või trimestrihinded on neljad-viied, või õpilasele, kes on 8. ja 9. klassis aineolümpiaadide piirkonnavoorus saavutanud 1.–3. koha või osalenud üleriigilis(t)el olümpiaadi(de)l.

1.1.4 Pärnu/maa õpilasele saadetakse kutse üldjuhul põhikooli õppealajuhataja kaudu. Kutse saajal tuleb esitada avaldus infosüsteemi SAIS kaudu 12.–22. märtsil 2022.

1.1.5 Sisseastumiskatsele ei lubata õpilast, kellel on veerandi-, poolaasta- või trimestrihinnete hulgas puudulikke.

1.1.6 Sisseastumiskatse toimub 28.–30. märtsil 2022 võimalusel gümnaasiumi koolihoones.

1.1.7. Sissesaanute pingerea avalikustab gümnaasium SAIS-is hiljemalt 4. aprillil ning õpilaskandidaadil tuleb gümnaasiumivalik kinnitada 1. maiks 2022*.

1.1.8. Sisseastumiskatsel osalenud õpilastel ja nende vanematel on õigus saada selgitusi või tagasisidet testi tulemuste kohta 5 tööpäeva jooksul pärast tulemuste ja pingerea avalikustamist SAIS-is.

1.1.9. Sisseastumiskatse test koosneb kolmest osast: 1.1.9.1. eestikeelse teksti funktsionaalse lugemise ülesanne; 1.1.9.2. põhikooli matemaatika ülesannete lahendamine; 1.1.9.3. ingliskeelse teksti mõistmine.

1.1.10. Pingerea moodustamisel arvestatakse õppeainete (eesti keel, inglise keel, matemaatika) ja testi tulemusi. Õppeainete osakaal on 30% ja testi osakaal 70% tulemusest.

1.1.11. Õppekoht pakutakse õpilasele, kes on ületanud vähemalt 55% lävendi.

1.1.12. Gümnaasiumi astumiseks võetakse dokumente vastu 21.–22. juunil ja 27.–28. juunil 2022 kell 9.00–13.00 gümnaasiumi koolihoones.

1.1.13. Gümnaasiumis õpingute alustamiseks tuleb õpilasel esitada järgmised dokumendid: 1.1.13.1. avaldus;

1.1.13.2. 9. klassi klassitunnistus;

1.1.13.3. põhikooli lõputunnistus koos hinnetelehega;

1.1.13.4. tervisekaart.

 

1.2 Gümnaasiumisse vastuvõtu korraldamine

1.2.1. Õpilaste gümnaasiumisse vastuvõtmist korraldab gümnaasiumi vastuvõtukomisjon, mille moodustab gümnaasiumi direktor käskkirjaga igaks õppeaastaks. Komisjoni esimees on direktor, komisjoni tööd koordineerib õppealajuhataja.

 

1.3 Õpilase gümnaasiumisse vastuvõtmine

1.3.1. Gümnaasiumi direktor otsustab gümnaasiumi vastuvõtu tingimuste täitmise alusel õpilase gümnaasiumisse vastuvõtmise, kuulates ära gümnaasiumi vastuvõtukomisjoni ettepanekud.

1.3.2. Gümnaasiumi direktor kinnitab käskkirjaga gümnaasiumisse vastuvõetud õpilaste nimekirja 31. augustiks.

1.3.3. Gümnaasiumi direktor ei võta õpilast gümnaasiumi vabale õppekohale, kui õpilane ei ole täitnud gümnaasiumi vastuvõtutingimusi.

1.3.4. Kõik erijuhtumid lahendab vastuvõtukomisjon.

 

2. Gümnaasiumis õppima asumiseks vastuvõtu taotluse esitamine ühest koolist teise üleminekul

2.1. Gümnaasiumisse õppima asumiseks esitab õpilane taotluse, millele lisab

2.1.1. ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilasraamatust;

2.1.2. e-kooli hinnetelehe kursuse hinnetega;

2.1.3. terviselehe.

2.2. Õpilane, kes on varasemad õpingud läbinud välisriigis, lisab taotlusele käesoleva korra punktides 2.1.1. ja 2.1.2. nimetatud dokumentide asemel välisriigi õppeasutuses omandatud haridust või läbitud õpet tõendava dokumendi või selle ametlikult kinnitatud ärakirja.

2.3. Vastuvõtu eeldus on koolide õppekava sobivus.

 

3. Kooli vastuvõtu tingimuste ja korra muutmine

3.1. 2022/2023. õppeaastakooli vastuvõtu tingimuste muutmiseettepanekuid on võimalik teha õppeaasta jooksul. Ettepanekud tuleb esitada hiljemalt 10. oktoobriks 2022 kooli juhtkonnale kirjalikult.

3.2. Kord on avaldatud kooli veebilehel.

 

* Pärnu Ühisgümnaasiumi, Pärnu Koidula Gümnaasiumi ning Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumi vahelise varasema kokkuleppele järgi tuleb õpilaskandidaadil oma gümnaasiumivalik kinnitada 1. maiks 2022.