Koolielu

KodukordPärnu Ühisgümnaasiumi kodukord

Uuendatud õppenõukogu 29.08.2014 väljaantud protokolliga nr 8
Uuendatud õppenõukogus 11.12.2014, kooskõlastatud hoolekoguga 27.01.2015
Uuendatud õppenõukogu 31.08.2015 väljaantud protokolliga nr 6, kooskõlastatud hoolekoguga 07.09.2015
Uuendatud õppenõukogu 30.08.2016 väljaantud protokolliga nr 5
Kooskõlastatud õpilasesindusega 12.12.2016 protokolliga nr 9
Uuendatud õppenõukogus 24.01.2017 protokolliga nr 1, kooskõlastatud hoolekoguga 11.05.2017 protokolliga nr 4
Kooskõlastatud hoolekogu koosoleku protokolliga 12.09.2017 nr 1
Uuendatud õppenõukogu 30.01.2018 protokolliga nr 1
Uuendatud õppenõukogu 18.09.2018 protokolliga nr 1
Muudetud direktori käskkirjaga 1-1/5 07.01.2020
Muudetud direktori käskkirjaga 1-1/22 01.03.2021, kooskõlastatud õppenõukogu 12.02.2021 protokolliga nr 2, kooskõlastatud hoolekogu 19.02.2021 protokolliga nr 2
Muudetud direktori käskkirjaga nr 1-1/20 30.05.2022, kooskõlastatud õppenõukogu 22.03.2022 protokolliga nr 2 , kooskõlastatud hoolekogu 23.03.2022 protokolliga nr 2
Muudetud direktori käskkirjaga nr 1-1/6 15.12.2022, kooskõlastatud õppenõukogu 21.09.2022 protokolliga nr 1, kooskõlastatud hoolekogu 06.12.2022 protokolliga nr 1


1.    Pärnu Ühisgümnaasiumis õppe- ja kasvatuskorralduse põhivorm on õppetund. Õppetunnid toimuvad koolis või väljaspool kooli õuesõppe tunnina, ekskursioonina, õppekäiguna või e-õppe vormis vastavalt kokkulepitud ajale.

2.    Koolimaja uks avatakse kell 7.30 ja suletakse kell 18.00 (v.a erikorraldused). Õppetunnid algavad koolis kell 8.30. Õpilased peavad kooli jõudma hiljemalt viis minutit enne õppetundide algust, et õigeks ajaks tundi jõuda. 

3.    Õppetund kestab 45 minutit. Söögivahetund kestab 20 minutit. Koolivaheajad kehtestatakse igal õppeaastal haridusministri määrusega.
 
4.    Koolitundide ajad, tunniplaan ning muu oluline õppetööd puudutav info on avalikustatud kooli kodulehel aadressil www.yhisparnu.ee.

5.    Õppetunnid jäetakse ära õpperuumis, kus õhutemperatuur on vähem kui 19 °C, ja võimlas, kui õhutemperatuur on vähem kui 18 °C. 

6.    Kehalise kasvatuse tunde võib pidada õues, kui
1) 7.–12. klassi õpilaste õppetunni ajal on tajutav välisõhu temperatuuril kuni -15 °C;
2) tuulekiirus on kuni 8 m/s. 
(Tajutavat välisõhu temperatuuri hinnatakse veebilehel http://www.ilmateenistus.ee avaldatud igapäevaste ilmavaatluste andmete ja Tervisekaitseinspektsiooni veebilehel avaldatud tuulekülma indeksi tabeli alusel.)

7.    Pärnu Ühisgümnaasiumis austavad kõik õpilased kõigi õpilaste õigust õppida. Vastastikune suhtlemine on lugupidav. Probleemide esmane lahendaja on aineõpetaja või klassijuhataja.

8.    Kõik Pärnu Ühisgümnaasiumi õpilased osalevad kooliaasta avaaktusel, kooli aastapäeva aktusel, kooliaasta lõpuaktusel, vabariigi aastapäeva aktusel ning kannavad sel puhul pidulikku ja korrektset riietust ning koolimütsi. 

9.    Kooli personal koristab niiskelt kõiki kasutuselolevaid õpperuume iga päev. Tualettruume ja koridore koristatakse koolipäeva jooksul vastavalt vajadusele.

10.    Õpilane on kohustatud tutvuma Stuudiumiga iga päev. 

11.    Õpilane kannab vastutust koolivahenditest soetatud ja tema kasutusse antud õppevahendite ja õpikute otstarbekohase kasutamise eest. Suvevaheajale minnes või koolist lahkudes on õpilane kohustatud tagastama tema kasutusse antud õppevahendid ja õpikud. Õppevahendite või õpiku tahtliku rikkumise või kaotamise korral kannab õpilane vastutust vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.

12.    Õpilasi esindab koolis õpilasesindus või lapsevanem.

13.    Koolis toitlustatakse õpilasi koolisööklas. Toitlustamine on õpilastele tasuta.

14.    Turvalisuse huvides peetakse koolis arvestust koolihoones viibivate inimeste kohta, kuna kool tagab õpilase koolis viibimise ajal tema tervise kaitse. Kui õpilane lahkub õppepäeva jooksul, siis on ta kohustatud sellest teavitama oma klassijuhatajat, klassijuhataja puudumisel algava ainetunni õpetajat. Õpilaste tundidest puudumisest või puudumisest kogu koolipäeva kohta informeeritakse lapsevanemat Stuudiumi kaudu õppepäeva jooksul.

15.    Õpilane peab viibima õppetunni ajal õppetunnis. Kui koolitöötajate tegevuse tulemusena või kooli esindamise eesmärgil võistlustel, üritustel või olümpiaadidel ei saa õpilane viibida õppetunnis, siis sellest teavitab klassijuhataja lapsevanemat ja üritust korraldav isik aineõpetajaid.

16.    Garderoobis on töötaja ajavahemikus 8.00 - 16.00. Muul ajal on garderoob avatud, kuid valveta. Garderoobi jäetakse üleriided ja välisjalatsid. Õpilane ei veeda garderoobis vaba aega. Koolipäevaks vajalik võetakse kaasa. Õpilaste kadunud asjade eest kool materiaalselt ei vastuta. Isiklike asjade eest vastutab õpilane ise.

17.    Võimlas, keemia-, füüsika-, bioloogia- ja arvutiklassis peavad õpilased täitma nende ruumide kasutamise erinõudeid.

18.    Pärnu Ühisgümnaasiumis on õppetundides mobiiltelefonide, sülearvutite jm selliste vahendite kasutamine keelatud (v.a. juhul kui aineõpetaja annab selleks loa ja kui see toimub õppetöö huvides).

19.    Pärnu Ühisgümnaasiumis on hea tava, et õpilased hoiavad kooliruumides puhtust ja korda.

20.    Pärnu Ühisgümnaasiumi õpilased kannavad vahetusjalatseid igal aastaajal.

21.    Pärnu Ühisgümnaasiumi õpilased võivad direktoriga kooskõlastamisel kasutada kooliruume ka huvitegevuseks ja mitteformaalseks õppeks, kui seda tehes järgitakse Pärnu Ühisgümnaasiumi kodukorra kõiki punkte.

22.    Õpilase isiklikke asju võib kool hoiustada vaid õpilase ja õpetaja või õpilase ja juhtkonna liikme vastastikusel kokkuleppel. Sealjuures ei võta kool vastutust õpilase isiklike asjade eest.

23.    Kui õpilane kooliterritooriumil või selle lähiümbruses (vahetult kooli ees, taga või kõrval) tarvitab alkohoolset jooki, narkootilist või psühhotroopset ainet või on toime pannud karistusseadustikus ettenähtud kuriteokoosseisule vastava õigusvastase teo, siis kool informeerib vastavalt Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatud korras lapsevanemat, politseid või esitab avalduse kohtule.

24.    Õpilase ja tema seadusliku esindaja teavitamine kooli hindamise korraldusest, õpilasele pandud hinnetest ja antud hinnangutest:
24.1. Kooli õppekavaga sätestatud hindamiskorraldus on avalikustatud Pärnu Ühisgümnaasiumi kodulehel.
24.2. Kursuse või iga perioodi alguses teeb iga aineõpetaja õpilastele teatavaks vastava õppeaine õpiväljundid ja nende hindamisvormi. Õpetaja lähtub õpilaste teavitamisel õpetaja töökavast, mille ta on koostanud kooliõppekava üldosa ja ainekava alusel kõikidele klassidele, kus ta õpetab ning milles on täpsustatud kooli ainekavas esitatut, arvestades konkreetseid õpilasi, kasutatavat õppekirjandust ja -materjale ning õpetajatevahelist koostööd. Ainekavade ja õppekava üldosaga on võimalik tutvuda kõikidel õpilastel ja lapsevanematel. 
24.3. Õpilast ja tema seaduslikku esindajat teavitab kool kursuse jooksul saadud hinnetest Stuudiumi vahendusel. 
24.4. Õpilast ja tema seaduslikku esindajat teavitab kool kokkuvõtvatest kursuse- ja kooliastmehinnetest regulaarselt Stuudiumi kaudu.
24.5. Õpilasel on õigus saada klassi- või aineõpetajalt teavet oma hinnete kohta.
24.6. Õpilase seaduslikul esindajal on õigus saada lisateavet õpilase hinnetega seotud küsimustes avaliku teabe seaduse alusel suuliselt või hinnetelehe kaudu.
24.7. Hinnatava töö sooritamise ajal puudumise või selle ebaõnnestumise, aga ka järelevastamise või järeltööde sooritamise kohta saab teavet hindamiskorraldusest, mis on avalikustatud kooli õppekavas või vastava aine õpetajalt.
24.9. Kui õpilasel või tema seaduslikul esindajal tekib kümne tööpäeva jooksul pärast hinde teadasaamisest õpilase hindamisega seotud vaidlusküsimusi,  lahendab koolidirektor koos õppejuhiga põhjendatud taotluse viie tööpäeva jooksul pärast selle esitamist ning teavitab sellest taotluse esitajat viie tööpäeva jooksul pärast otsuse vastuvõtmist.

25.    Puudumiste põhjendamine ja arvestamine:
1. Õpilane on kohustatud puudumise põhjusest klassijuhatajat teavitama puudumise esimesel päeval.
2. Klassijuhataja märgib põhjendatud puudumise tähega „V“ või „H“.
3. Kui õpilane puudumist ei põhjenda, loetakse puudumine põhjuseta puudumiseks ja sellisel juhul ei ole aineõpetajal kohustust õpilasele konsultatsioone pakkuda.

26.    Õpilase tunnustamine:
Pärnu Ühisgümnaasiumis tunnustatakse õpilasi järgmiselt:
(1)    õpetaja/klassijuhataja suuline kiitus;
(2)    õpetaja/klassijuhataja kirjalik tänu või kiitus Stuudiumis;
(3)    direktori käskkiri (märkimisväärne tulemus aines või klassivälises tegevuses);
(4)    kiituskiri;
(5)    Noore Teaduri märk;
(6)    autasustamine hõbemedaliga;
(7)    autasustamine kuldmedaliga;
(8)     juhtkonna vastuvõtt olümpiaadide ja konkursside edukatele õpilastele, nende vanematele ja juhendajatele/õpetajatele;
(9)     autasustamine raamatu või muu meenega, kooli tänukirja või diplomiga heade tulemuste eest õppe- või klassivälises tegevuses.

27.    Õpilaste ning kooli töötajate vaimset või füüsilist turvalisust ohustavatest juhtumitest teavitamise ning nende juhtumite lahendamise kord:
27.1. Õpilaste ning koolitöötajate vaimset või füüsilist turvalisust ohustavatest juhtumitest peab teavitama klassijuhatajat, õppejuhti ja koolidirektorit.
27.2. Koolidirektoril on õigus nõuda oma koolitöötajalt, kes oli süü- või väärteo tunnistajaks, kirjalikku seletust süü- või väärteo kohta ja koolitöötaja on kohustatud andma niisuguse seletuse. Seletust ei nõuta, kui süütegu tõendatakse muude tõenditega. Seletuse andmisest keeldumise, samuti seletuses teadlikult valeandmete esitamise eest võib koolitöötajale määrata distsiplinaarkaristuse. Seletuse andmisest keeldumise eest ei saa distsiplinaarkaristust määrata töötajale, kes oli selle õpilase, kelle teo kohta talt seletust nõuti, lähedane sugulane (vanem, vend, õde). Seletuskirja kantakse vähemalt alljärgnev: süü- või väärteo toimepaneku aeg ja kirjeldus; seletuskirja koostamise kuupäev; seletuskirja kirjutaja nimi ja allkiri.
Üheltki õpilastelt, kes on toime pannud süü- või väärteo, koolitöötajad seletuskirju ei võta. Kool ei käsitle õpilasi ka süü- või väärteo tunnistajatena.
27.3. Koolitöötajad ei tohi õpilase iseloomustamisel viidata kustunud või ennetähtaegselt kustutatud karistusele.
27.4. Koolidirektor võib kooli nimel pöörduda politseisse või kohtusse ühe nädala jooksul alates päevast, mis järgnes päevale, mil ta sai teada või pidanuks teada saama süü- või väärteost.
27.5. Õpilastel on keelatud kasutada alkohoolseid jooke, tubakatooteid (sh. e-sigarette, mokatubakat) ning narkootilisi aineid. Kui kooliterritooriumil või selle lähiümbruses (vahetult kooli ees, taga või kõrval) viibivad alkoholi- või narkojoobes või suitsetavad isikud, siis tuleb kohe pöörduda politseiesindajate poole, kes rakendavad meetmeid Politseiseaduse ja Tubakaseaduse järgi.
27.6. Kui koolidirektor pedagoogilise vestluse tulemusena jõuab järeldusele, et õpilane on oma teo keelatusest aru saanud või oma käitumist vastavalt sellele arusaamale muutnud, siis võib jätta politseile esildise tegemata.

28.    Kooli esindamine, kooli nime kasutamine ülelinnalistel ja riiklikel ning rahvusvahelistel üritustel, kooli reklaamimine ja meedias (sealjuures sotsiaalmeedias) kooli kohta käiva info jagamine tuleb eelnevalt kooskõlastada direktoriga. Pärnu Ühisgümnaasiumi kõneisikuks on direktor, kes vajadusel võib kõneisikuks olemist laiendada ja delegeerida.

29.    Jälgimisseadmete kasutamise kord: 
29.1. Õpilaste ja koolitöötajate vaimset ning füüsilist turvalisust ohustava olukorra ennetamiseks, sellele reageerimiseks, samuti kooli, õpilaste ja töötajate materiaalse vara kaitseks kasutab kool oma territooriumil jälgimisseadmestikku, mille abil teostatakse järelevalvet ööpäevaringselt.
29.2.    Jälgimisseadmestiku salvestist säilitatakse üks kuu salvestamise päevast arvates. Salvestist säilitatakse piiratud juurdepääsuga ruumis. Juurdepääsuõigus salvestisele on kooli direktoril ja IT spetsialistil. Salvestisele juurdepääsuõigust omav isik fikseerib igakordse juurdepääsu salvestisele, fikseerides kuupäeva ja kellaaja ning eesmärgi, mis tingis salvestise vaatamise vajaduse ning politsei kirjalikul nõudmisel ka salvestise väljastamise.
29.3.    Jälgimisseadmestikku kasutamisest teavitamise eesmärgil avalikustab kool vastava teate oma kodulehel ning on paigutanud kooli välisuksele kleebise, millel on kollast värvi taustal musta värviga videokaamera kujutis ning sõna „VIDEOVALVE“.
29.4.    Klassijuhataja teavitab õpilasi kooli territooriumil jälgimisseadmestiku kasutamisest õppeaasta alguses. Vajadusel teavitab kool sellest õpilaste vanemaid esimesel lapsevanemate üldkoosolekul.

30.    Õppetegevuse läbiviimise kord, kui õpetajad ja õpilased ei viibi ühes ruumis ehk õppetöö korraldamine distantsõppe korral  (etteplaneeritud e-õppe päev, vääramatu jõud, epideemia jne)
1. Distantsõpe on õpetaja poolt juhendatud teadmiste ja oskuste omandamine olukorras,  kus õpilane ei ole koolimajas, vaid osaleb õppetöös ja suhtleb õpetajaga elektrooniliste  vahendite kaudu. 
2. Distantsõpe võib olla: 
∙ osaline distantsõpe haiguste leviku perioodil, st distantsõppel on õpilaste  hajutamise eesmärgil üks klass korraga ühe nädala või päeva kaupa; 
∙ täielik distantsõpe haiguste leviku perioodil, st distantsõppel on üks klass või  kõik klassid vastavalt Terviseameti ja kooli pidajaga sõlmitud kokkuleppele; 
∙ distantsõppel on õpilane/õpetaja Terviseameti korraldusel eneseisolatsiooni või  karantiini nõude tõttu; 
∙ distantsõpe vääramatu jõu korral, kui õpilased ei saa ilmastikuolude tõttu kooli  tulla. 
3. Õpilane/lapsevanem teavitab lapse eneseisolatsiooninõudest tulenevast distantsõppele  jäämisest klassijuhatajat. Kui õpilane ei saa osaleda õppetöös muudel põhjustel, siis  teavitab õpilane/lapsevanem sellest klassijuhatajat. 
4. Õppetöö distantsõppes on õpetajate poolt juhendatud, st õpilastele antakse selged  juhised, kust, mida ja kuidas õppida ning milliseid õpistrateegiaid kasutada. Õpetaja annab õppimise kohta tagasisidet . 
5. Kui õpe toimub tunniplaani järgi, siis on juhendamine õpilasele õppetunni ajal tagatud.  Kui õpe ei toimu tunniplaani järgi, on õpilasele tagatud juhendamine varem  kokkulepitud aegadel. Aineõpetaja teavitab õpilasi, mil viisil toimub õpetajapoolne  juhendamine. 
6. Õppe läbiviimiseks kasutatakse koolis kokkulepitud e-keskkondi, mis on õpilastele  harjumuspärased. 
7. Videotunnis osalevad ainult selle klassi või rühma õpilased, kellele tund toimub.  Videotunni salvestamine on õpilastele keelatud. Õpetaja võib videotundi salvestada  selle iseloomust lähtuvalt, selle eelnevalt õpilastega kooskõlastades. Videotunni  toimumine peab õpilasele olema teatatud eelmisel päeval hiljemalt kell 17:00.  Videotunnist puudujad fikseeritakse Stuudiumis. 
8. Distantsõppes, sh videotundides osalemiseks vajavad õpetajad ning õpilased veebikaameraga laua- või sülearvutit, mikrofoniga kõrvaklappe ning  internetiühendust. Vajadusel saab sülearvuti laenutada koolist, esitades vastava  taotluse ning sõlmides kooliga seadme üürilepingu. Videokõnes osalemiseks võib  õpilane vajadusel kasutada ka nutitelefoni. 
9. Õpilasel on kohustus võtta osa distantstundidest ja täita ettenähtud ülesanded tähtajaks  või õpetajaga kokkulepitud ajaks. 
10. Veebitunnid toimuvad tunniplaani järgi. 
11. Õpetajal on videotunnis õigus nõuda õpilastelt veebikaamera sisselülitamist.
12. Õpilaste tööde kogumisel, haldamisel ja säilitamisel arvestab õpetaja isikuandmete  kaitse seadusest tulenevate soovitustega. Kui õpetaja soovib õpilaste tehtud töid tunnis  õppetöö eesmärgil näidata, siis küsib ta õpilaselt selleks eelnevalt luba.
13. Õpilase esmane abistaja on aineõpetaja. Klassijuhataja jälgib õpilaste õppetöös  osalemist ja vajadusel kaasab õpilaste toetamisse õppenõustaja või koolipsühholoogi. 
14. Info õppetöö läbiviimise ja korralduse kohta ainetunnis lisatakse Stuudiumi eelneval  tööpäeval hiljemalt kell 17.00. 
15. Distantsõppe ajal ei ületa ühe õppetunni maht 45 minutit.
16. Distantsõppe korral on õpetajatel reguleeritud tööaeg, mis tähendab, et õpetaja ei ole  24/7 kättesaadav. Õpetaja on õpilastele kättesaadav kell 8.30-15.30 ning üldtööajal  õpetaja tagasisidestab töid või valmistab ette järgmisi õppeülesandeid. 
17. Kui õpilane ei saa osaleda õppetöös tehniliste probleemide tõttu, siis teavitab õpilane või lapsevanem sellest aineõpetajat esimesel võimalusel. Lapsevanema või õpilase ja klassijuhataja koostööl leitakse lahendus, kuidas vältida tehniliste probleemide tõttu õppetööst kõrvalejäämist.

Kaaskiri Pärnu Ühisgümnaasiumi kodukorra juurde

Kodukorra kaudu näeb lapsevanem, et:
-    koolis on tagatud tema lapse füüsiline ja vaimne turvalisus;
-    tema lapsele võimaldatakse edasijõudmine aines ja klassist klassi;

Kodukorra kaudu näeb õpilane, et:
-    saab koolist eduelamuse ja õpetajad soovivad, et tal läheks hästi;
-    selles koolis on õppida turvaline;
-    teda võetakse koolis võrdväärse inimesena, õpilasena kes areneb, kujuneb inimeste poolt, kes on juba kujunenud isiksusteks.

Kodukorra kaudu ei saa kool võtta endale politsei või kohtu pädevuses olevaid funktsioone.
Kodukorraga ei sätestata reegleid, mis on reguleeritud Karistusseadustiku, Tubakaseaduse ja Alaealise mõjutusvahendite seadusega.
Kodukorraga kehtestatakse reeglid, mida saaksid täita õpetajad, õpilased ja lapsevanemad.
Kodukorras sätestatu ei tohi olla vastuolus Eesti Vabariigis kehtivate õigusaktidega.
 

Pärnu Ühisgümnaasiumi kodukord

Uuendatud õppenõukogu 29.08.2014 väljaantud protokolliga nr 8
Uuendatud õppenõukogus 11.12.2014, kooskõlastatud hoolekoguga 27.01.2015
Uuendatud õppenõukogu 31.08.2015 väljaantud protokolliga nr 6, kooskõlastatud hoolekoguga 07.09.2015
Uuendatud õppenõukogu 30.08.2016 väljaantud protokolliga nr 5
Kooskõlastatud õpilasesindusega 12.12.2016 protokolliga nr 9
Uuendatud õppenõukogus 24.01.2017 protokolliga nr 1, kooskõlastatud hoolekoguga 11.05.2017 protokolliga nr 4
Kooskõlastatud hoolekogu koosoleku protokolliga 12.09.2017 nr 1
Uuendatud õppenõukogu 30.01.2018 protokolliga nr 1
Uuendatud õppenõukogu 18.09.2018 protokolliga nr 1
Muudetud direktori käskkirjaga 1-1/5 07.01.2020
Muudetud direktori käskkirjaga 1-1/22 01.03.2021, kooskõlastatud õppenõukogu 12.02.2021 protokolliga nr 2, kooskõlastatud hoolekogu 19.02.2021 protokolliga nr 2


Muudetud direktori käskkirjaga nr 1-1/20 30.05.2022, kooskõlastatud õppenõukogu 22.03.2022 protokolliga nr 2 , kooskõlastatud hoolekogu 23.03.2022 protokolliga nr 2
Muudetud direktori käskkirjaga nr 1-1/6 15.12.2022, kooskõlastatud õppenõukogu 21.09.2022 protokolliga nr 1, kooskõlastatud hoolekogu 06.12.2022 protokolliga nr 1


1.    Pärnu Ühisgümnaasiumis õppe- ja kasvatuskorralduse põhivorm on õppetund. Õppetunnid toimuvad koolis või väljaspool kooli õuesõppe tunnina, ekskursioonina, õppekäiguna või e-õppe vormis vastavalt kokkulepitud ajale.

2.    Koolimaja uks avatakse kell 7.30 ja suletakse kell 18.00 (v.a erikorraldused). Õppetunnid algavad koolis kell 8.30. Õpilased peavad kooli jõudma hiljemalt viis minutit enne õppetundide algust, et õigeks ajaks tundi jõuda. 

3.    Õppetund kestab 45 minutit. Söögivahetund kestab 20 minutit. Koolivaheajad kehtestatakse igal õppeaastal haridusministri määrusega.
 
4.    Koolitundide ajad, tunniplaan ning muu oluline õppetööd puudutav info on avalikustatud kooli kodulehel aadressil www.yhisparnu.ee.

5.    Õppetunnid jäetakse ära õpperuumis, kus õhutemperatuur on vähem kui 19 °C, ja võimlas, kui õhutemperatuur on vähem kui 18 °C. 

6.    Kehalise kasvatuse tunde võib pidada õues, kui
1) 7.–12. klassi õpilaste õppetunni ajal on tajutav välisõhu temperatuuril kuni -15 °C;
2) tuulekiirus on kuni 8 m/s. 
(Tajutavat välisõhu temperatuuri hinnatakse veebilehel http://www.ilmateenistus.ee avaldatud igapäevaste ilmavaatluste andmete ja Tervisekaitseinspektsiooni veebilehel avaldatud tuulekülma indeksi tabeli alusel.)

7.    Pärnu Ühisgümnaasiumis austavad kõik õpilased kõigi õpilaste õigust õppida. Vastastikune suhtlemine on lugupidav. Probleemide esmane lahendaja on aineõpetaja või klassijuhataja.

8.    Kõik Pärnu Ühisgümnaasiumi õpilased osalevad kooliaasta avaaktusel, kooli aastapäeva aktusel, kooliaasta lõpuaktusel, vabariigi aastapäeva aktusel ning kannavad sel puhul pidulikku ja korrektset riietust ning koolimütsi. 

9.    Kooli personal koristab niiskelt kõiki kasutuselolevaid õpperuume iga päev. Tualettruume ja koridore koristatakse koolipäeva jooksul vastavalt vajadusele.

10.    Õpilane on kohustatud tutvuma Stuudiumiga iga päev. 

11.    Õpilane kannab vastutust koolivahenditest soetatud ja tema kasutusse antud õppevahendite ja õpikute otstarbekohase kasutamise eest. Suvevaheajale minnes või koolist lahkudes on õpilane kohustatud tagastama tema kasutusse antud õppevahendid ja õpikud. Õppevahendite või õpiku tahtliku rikkumise või kaotamise korral kannab õpilane vastutust vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.

12.    Õpilasi esindab koolis õpilasesindus või lapsevanem.

13.    Koolis toitlustatakse õpilasi koolisööklas. Toitlustamine on õpilastele tasuta.

14.    Turvalisuse huvides peetakse koolis arvestust koolihoones viibivate inimeste kohta, kuna kool tagab õpilase koolis viibimise ajal tema tervise kaitse. Kui õpilane lahkub õppepäeva jooksul, siis on ta kohustatud sellest teavitama oma klassijuhatajat, klassijuhataja puudumisel algava ainetunni õpetajat. Õpilaste tundidest puudumisest või puudumisest kogu koolipäeva kohta informeeritakse lapsevanemat Stuudiumi kaudu õppepäeva jooksul.

15.    Õpilane peab viibima õppetunni ajal õppetunnis. Kui koolitöötajate tegevuse tulemusena või kooli esindamise eesmärgil võistlustel, üritustel või olümpiaadidel ei saa õpilane viibida õppetunnis, siis sellest teavitab klassijuhataja lapsevanemat ja üritust korraldav isik aineõpetajaid.

16.    Garderoobis on töötaja ajavahemikus 8.00 - 16.00. Muul ajal on garderoob avatud, kuid valveta. Garderoobi jäetakse üleriided ja välisjalatsid. Õpilane ei veeda garderoobis vaba aega. Koolipäevaks vajalik võetakse kaasa. Õpilaste kadunud asjade eest kool materiaalselt ei vastuta. Isiklike asjade eest vastutab õpilane ise.

17.    Võimlas, keemia-, füüsika-, bioloogia- ja arvutiklassis peavad õpilased täitma nende ruumide kasutamise erinõudeid.

18.    Pärnu Ühisgümnaasiumis on õppetundides mobiiltelefonide, sülearvutite jm selliste vahendite kasutamine keelatud (v.a. juhul kui aineõpetaja annab selleks loa ja kui see toimub õppetöö huvides).

19.    Pärnu Ühisgümnaasiumis on hea tava, et õpilased hoiavad kooliruumides puhtust ja korda.

20.    Pärnu Ühisgümnaasiumi õpilased kannavad vahetusjalatseid igal aastaajal.

21.    Pärnu Ühisgümnaasiumi õpilased võivad direktoriga kooskõlastamisel kasutada kooliruume ka huvitegevuseks ja mitteformaalseks õppeks, kui seda tehes järgitakse Pärnu Ühisgümnaasiumi kodukorra kõiki punkte.

22.    Õpilase isiklikke asju võib kool hoiustada vaid õpilase ja õpetaja või õpilase ja juhtkonna liikme vastastikusel kokkuleppel. Sealjuures ei võta kool vastutust õpilase isiklike asjade eest.

23.    Kui õpilane kooliterritooriumil või selle lähiümbruses (vahetult kooli ees, taga või kõrval) tarvitab alkohoolset jooki, narkootilist või psühhotroopset ainet või on toime pannud karistusseadustikus ettenähtud kuriteokoosseisule vastava õigusvastase teo, siis kool informeerib vastavalt Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatud korras lapsevanemat, politseid või esitab avalduse kohtule.

24.    Õpilase ja tema seadusliku esindaja teavitamine kooli hindamise korraldusest, õpilasele pandud hinnetest ja antud hinnangutest:
24.1. Kooli õppekavaga sätestatud hindamiskorraldus on avalikustatud Pärnu Ühisgümnaasiumi kodulehel.
24.2. Kursuse või iga perioodi alguses teeb iga aineõpetaja õpilastele teatavaks vastava õppeaine õpiväljundid ja nende hindamisvormi. Õpetaja lähtub õpilaste teavitamisel õpetaja töökavast, mille ta on koostanud kooliõppekava üldosa ja ainekava alusel kõikidele klassidele, kus ta õpetab ning milles on täpsustatud kooli ainekavas esitatut, arvestades konkreetseid õpilasi, kasutatavat õppekirjandust ja -materjale ning õpetajatevahelist koostööd. Ainekavade ja õppekava üldosaga on võimalik tutvuda kõikidel õpilastel ja lapsevanematel. 
24.3. Õpilast ja tema seaduslikku esindajat teavitab kool kursuse jooksul saadud hinnetest Stuudiumi vahendusel. 
24.4. Õpilast ja tema seaduslikku esindajat teavitab kool kokkuvõtvatest kursuse- ja kooliastmehinnetest regulaarselt Stuudiumi kaudu.
24.5. Õpilasel on õigus saada klassi- või aineõpetajalt teavet oma hinnete kohta.
24.6. Õpilase seaduslikul esindajal on õigus saada lisateavet õpilase hinnetega seotud küsimustes avaliku teabe seaduse alusel suuliselt või hinnetelehe kaudu.
24.7. Hinnatava töö sooritamise ajal puudumise või selle ebaõnnestumise, aga ka järelevastamise või järeltööde sooritamise kohta saab teavet hindamiskorraldusest, mis on avalikustatud kooli õppekavas või vastava aine õpetajalt.
24.9. Kui õpilasel või tema seaduslikul esindajal tekib kümne tööpäeva jooksul pärast hinde teadasaamisest õpilase hindamisega seotud vaidlusküsimusi,  lahendab koolidirektor koos õppejuhiga põhjendatud taotluse viie tööpäeva jooksul pärast selle esitamist ning teavitab sellest taotluse esitajat viie tööpäeva jooksul pärast otsuse vastuvõtmist.

25.    Puudumiste põhjendamine ja arvestamine:
1. Õpilane on kohustatud puudumise põhjusest klassijuhatajat teavitama puudumise esimesel päeval.
2. Klassijuhataja märgib põhjendatud puudumise tähega „V“ või „H“.
3. Kui õpilane puudumist ei põhjenda, loetakse puudumine põhjuseta puudumiseks ja sellisel juhul ei ole aineõpetajal kohustust õpilasele konsultatsioone pakkuda.

26.    Õpilase tunnustamine:
Pärnu Ühisgümnaasiumis tunnustatakse õpilasi järgmiselt:
(1)    õpetaja/klassijuhataja suuline kiitus;
(2)    õpetaja/klassijuhataja kirjalik tänu või kiitus Stuudiumis;
(3)    direktori käskkiri (märkimisväärne tulemus aines või klassivälises tegevuses);
(4)    kiituskiri;
(5)    Noore Teaduri märk;
(6)    autasustamine hõbemedaliga;
(7)    autasustamine kuldmedaliga;
(8)     juhtkonna vastuvõtt olümpiaadide ja konkursside edukatele õpilastele, nende vanematele ja juhendajatele/õpetajatele;
(9)     autasustamine raamatu või muu meenega, kooli tänukirja või diplomiga heade tulemuste eest õppe- või klassivälises tegevuses.

27.    Õpilaste ning kooli töötajate vaimset või füüsilist turvalisust ohustavatest juhtumitest teavitamise ning nende juhtumite lahendamise kord:
27.1. Õpilaste ning koolitöötajate vaimset või füüsilist turvalisust ohustavatest juhtumitest peab teavitama klassijuhatajat, õppejuhti ja koolidirektorit.
27.2. Koolidirektoril on õigus nõuda oma koolitöötajalt, kes oli süü- või väärteo tunnistajaks, kirjalikku seletust süü- või väärteo kohta ja koolitöötaja on kohustatud andma niisuguse seletuse. Seletust ei nõuta, kui süütegu tõendatakse muude tõenditega. Seletuse andmisest keeldumise, samuti seletuses teadlikult valeandmete esitamise eest võib koolitöötajale määrata distsiplinaarkaristuse. Seletuse andmisest keeldumise eest ei saa distsiplinaarkaristust määrata töötajale, kes oli selle õpilase, kelle teo kohta talt seletust nõuti, lähedane sugulane (vanem, vend, õde). Seletuskirja kantakse vähemalt alljärgnev: süü- või väärteo toimepaneku aeg ja kirjeldus; seletuskirja koostamise kuupäev; seletuskirja kirjutaja nimi ja allkiri.
Üheltki õpilastelt, kes on toime pannud süü- või väärteo, koolitöötajad seletuskirju ei võta. Kool ei käsitle õpilasi ka süü- või väärteo tunnistajatena.
27.3. Koolitöötajad ei tohi õpilase iseloomustamisel viidata kustunud või ennetähtaegselt kustutatud karistusele.
27.4. Koolidirektor võib kooli nimel pöörduda politseisse või kohtusse ühe nädala jooksul alates päevast, mis järgnes päevale, mil ta sai teada või pidanuks teada saama süü- või väärteost.
27.5. Õpilastel on keelatud kasutada alkohoolseid jooke, tubakatooteid (sh. e-sigarette, mokatubakat) ning narkootilisi aineid. Kui kooliterritooriumil või selle lähiümbruses (vahetult kooli ees, taga või kõrval) viibivad alkoholi- või narkojoobes või suitsetavad isikud, siis tuleb kohe pöörduda politseiesindajate poole, kes rakendavad meetmeid Politseiseaduse ja Tubakaseaduse järgi.
27.6. Kui koolidirektor pedagoogilise vestluse tulemusena jõuab järeldusele, et õpilane on oma teo keelatusest aru saanud või oma käitumist vastavalt sellele arusaamale muutnud, siis võib jätta politseile esildise tegemata.

28.    Kooli esindamine, kooli nime kasutamine ülelinnalistel ja riiklikel ning rahvusvahelistel üritustel, kooli reklaamimine ja meedias (sealjuures sotsiaalmeedias) kooli kohta käiva info jagamine tuleb eelnevalt kooskõlastada direktoriga. Pärnu Ühisgümnaasiumi kõneisikuks on direktor, kes vajadusel võib kõneisikuks olemist laiendada ja delegeerida.

29.    Jälgimisseadmete kasutamise kord: 
29.1. Õpilaste ja koolitöötajate vaimset ning füüsilist turvalisust ohustava olukorra ennetamiseks, sellele reageerimiseks, samuti kooli, õpilaste ja töötajate materiaalse vara kaitseks kasutab kool oma territooriumil jälgimisseadmestikku, mille abil teostatakse järelevalvet ööpäevaringselt.
29.2.    Jälgimisseadmestiku salvestist säilitatakse üks kuu salvestamise päevast arvates. Salvestist säilitatakse piiratud juurdepääsuga ruumis. Juurdepääsuõigus salvestisele on kooli direktoril ja IT spetsialistil. Salvestisele juurdepääsuõigust omav isik fikseerib igakordse juurdepääsu salvestisele, fikseerides kuupäeva ja kellaaja ning eesmärgi, mis tingis salvestise vaatamise vajaduse ning politsei kirjalikul nõudmisel ka salvestise väljastamise.
29.3.    Jälgimisseadmestikku kasutamisest teavitamise eesmärgil avalikustab kool vastava teate oma kodulehel ning on paigutanud kooli välisuksele kleebise, millel on kollast värvi taustal musta värviga videokaamera kujutis ning sõna „VIDEOVALVE“.
29.4.    Klassijuhataja teavitab õpilasi kooli territooriumil jälgimisseadmestiku kasutamisest õppeaasta alguses. Vajadusel teavitab kool sellest õpilaste vanemaid esimesel lapsevanemate üldkoosolekul.

30.    Õppetegevuse läbiviimise kord, kui õpetajad ja õpilased ei viibi ühes ruumis ehk õppetöö korraldamine distantsõppe korral  (etteplaneeritud e-õppe päev, vääramatu jõud, epideemia jne)
1. Distantsõpe on õpetaja poolt juhendatud teadmiste ja oskuste omandamine olukorras,  kus õpilane ei ole koolimajas, vaid osaleb õppetöös ja suhtleb õpetajaga elektrooniliste  vahendite kaudu. 
2. Distantsõpe võib olla: 
∙ osaline distantsõpe haiguste leviku perioodil, st distantsõppel on õpilaste  hajutamise eesmärgil üks klass korraga ühe nädala või päeva kaupa; 
∙ täielik distantsõpe haiguste leviku perioodil, st distantsõppel on üks klass või  kõik klassid vastavalt Terviseameti ja kooli pidajaga sõlmitud kokkuleppele; 
∙ distantsõppel on õpilane/õpetaja Terviseameti korraldusel eneseisolatsiooni või  karantiini nõude tõttu; 
∙ distantsõpe vääramatu jõu korral, kui õpilased ei saa ilmastikuolude tõttu kooli  tulla. 
3. Õpilane/lapsevanem teavitab lapse eneseisolatsiooninõudest tulenevast distantsõppele  jäämisest klassijuhatajat. Kui õpilane ei saa osaleda õppetöös muudel põhjustel, siis  teavitab õpilane/lapsevanem sellest klassijuhatajat. 
4. Õppetöö distantsõppes on õpetajate poolt juhendatud, st õpilastele antakse selged  juhised, kust, mida ja kuidas õppida ning milliseid õpistrateegiaid kasutada. Õpetaja annab õppimise kohta tagasisidet . 
5. Kui õpe toimub tunniplaani järgi, siis on juhendamine õpilasele õppetunni ajal tagatud.  Kui õpe ei toimu tunniplaani järgi, on õpilasele tagatud juhendamine varem  kokkulepitud aegadel. Aineõpetaja teavitab õpilasi, mil viisil toimub õpetajapoolne  juhendamine. 
6. Õppe läbiviimiseks kasutatakse koolis kokkulepitud e-keskkondi, mis on õpilastele  harjumuspärased. 
7. Videotunnis osalevad ainult selle klassi või rühma õpilased, kellele tund toimub.  Videotunni salvestamine on õpilastele keelatud. Õpetaja võib videotundi salvestada  selle iseloomust lähtuvalt, selle eelnevalt õpilastega kooskõlastades. Videotunni  toimumine peab õpilasele olema teatatud eelmisel päeval hiljemalt kell 17:00.  Videotunnist puudujad fikseeritakse Stuudiumis. 
8. Distantsõppes, sh videotundides osalemiseks vajavad õpetajad ning õpilased veebikaameraga laua- või sülearvutit, mikrofoniga kõrvaklappe ning  internetiühendust. Vajadusel saab sülearvuti laenutada koolist, esitades vastava  taotluse ning sõlmides kooliga seadme üürilepingu. Videokõnes osalemiseks võib  õpilane vajadusel kasutada ka nutitelefoni. 
9. Õpilasel on kohustus võtta osa distantstundidest ja täita ettenähtud ülesanded tähtajaks  või õpetajaga kokkulepitud ajaks. 
10. Veebitunnid toimuvad tunniplaani järgi. 
11. Õpetajal on videotunnis õigus nõuda õpilastelt veebikaamera sisselülitamist.
12. Õpilaste tööde kogumisel, haldamisel ja säilitamisel arvestab õpetaja isikuandmete  kaitse seadusest tulenevate soovitustega. Kui õpetaja soovib õpilaste tehtud töid tunnis  õppetöö eesmärgil näidata, siis küsib ta õpilaselt selleks eelnevalt luba.
13. Õpilase esmane abistaja on aineõpetaja. Klassijuhataja jälgib õpilaste õppetöös  osalemist ja vajadusel kaasab õpilaste toetamisse õppenõustaja või koolipsühholoogi. 
14. Info õppetöö läbiviimise ja korralduse kohta ainetunnis lisatakse Stuudiumi eelneval  tööpäeval hiljemalt kell 17.00. 
15. Distantsõppe ajal ei ületa ühe õppetunni maht 45 minutit.
16. Distantsõppe korral on õpetajatel reguleeritud tööaeg, mis tähendab, et õpetaja ei ole  24/7 kättesaadav. Õpetaja on õpilastele kättesaadav kell 8.30-15.30 ning üldtööajal  õpetaja tagasisidestab töid või valmistab ette järgmisi õppeülesandeid. 
17. Kui õpilane ei saa osaleda õppetöös tehniliste probleemide tõttu, siis teavitab õpilane või lapsevanem sellest aineõpetajat esimesel võimalusel. Lapsevanema või õpilase ja klassijuhataja koostööl leitakse lahendus, kuidas vältida tehniliste probleemide tõttu õppetööst kõrvalejäämist.

Kaaskiri Pärnu Ühisgümnaasiumi kodukorra juurde

Kodukorra kaudu näeb lapsevanem, et:
-    koolis on tagatud tema lapse füüsiline ja vaimne turvalisus;
-    tema lapsele võimaldatakse edasijõudmine aines ja klassist klassi;

Kodukorra kaudu näeb õpilane, et:
-    saab koolist eduelamuse ja õpetajad soovivad, et tal läheks hästi;
-    selles koolis on õppida turvaline;
-    teda võetakse koolis võrdväärse inimesena, õpilasena kes areneb, kujuneb inimeste poolt, kes on juba kujunenud isiksusteks.

Kodukorra kaudu ei saa kool võtta endale politsei või kohtu pädevuses olevaid funktsioone.
Kodukorraga ei sätestata reegleid, mis on reguleeritud Karistusseadustiku, Tubakaseaduse ja Alaealise mõjutusvahendite seadusega.
Kodukorraga kehtestatakse reeglid, mida saaksid täita õpetajad, õpilased ja lapsevanemad.
Kodukorras sätestatu ei tohi olla vastuolus Eesti Vabariigis kehtivate õigusaktidega.